top of page
Diploma.inside.jpg

FAQ

Mga Madalas Itanong

Ang Teleo University ay ngayon ang kasosyo sa pagbibigay ng degree para sa T-Net International. Ang Teleo University ay isang institusyong pang-edukasyon para sa mga hindi tradisyunal na mag-aaral na nasa vocational o bi-vocational pastoral ministry at pamunuan ng simbahan. Nagbibigay ang Teleo University ng Theological Education by Extension sa pamamagitan ng isang kurikulum ng sulat na pinadali ng mga grupo ng pag-aaral ng T-Net Training Center. (Mag-click Dito upang I-download ang FAQ na ito bilang isang PDF)

 

Sa video sa kanan, cdilaan ang "CC" na simbolo upang tingnan ang "Closed Caption" na teksto. Pagkatapos ay i-click ang gear ng mga setting upang makita ang teksto sa French o i-auto-translate ang text na closed caption sa ibang wika:

Ang T-Net International ba ay isang institusyong pang-edukasyon na nagbibigay ng mga degree?

 1. Ang T-Net curriculum ay kinilala para sa natatanging kalidad nito at itinuro sa maraming nangungunang seminary sa Estados Unidos. Gayunpaman, ang T-Net International ay hindi isang institusyong pang-edukasyon ngunit isang organisasyon ng pagsasanay na nakatuon sa pagtatatag ng isang katutubong pinangunahan at pagpopondo sa ministeryo sa paggawa ng disipulo sa bawat bansa.

 2. Ang T-Net International ay hindi awtorisado na magbigay ng mga degree ngunit nakipagsosyo sa mga awtorisadong seminary, graduate school, at mga kolehiyo sa Bibliya upang magbigay ng mga degree o magbigay ng mga kurso para sa degree na kredito.

 3. Nakipagsosyo ang T-Net sa Teleo University bilang institusyong nagbibigay ng degree para sa mga programang batay sa T-Net International curriculum. tingnan mowww.teleouniversity.org/about

 

Ano ang kailangang gawin ng mag-aaral sa T-Net Training Center para makakuha ng degree?

 1. Patuloy na dumalo sa isang T-Net Training Center (ito ang nagsisilbing iyong grupo ng pag-aaral sa Teleo University).

 2. Manatiling aktibo sa *ministeryo at awtorisadong magsagawa ng mga takdang-aralin sa loob ng isang lokal na simbahan. (*Ang Aktibo sa Ministeryo ay karaniwang makikita ng mga sumusunod na tungkulin: Senior Pastor, Associate/Assistant Pastor, Church Planter, Elder/Church Leader, Asawa ng Pastor.)

 3. Sa kurso 1 (o kaagad kung dadalo sa susunod na kurso), kumpletuhin ang proseso ng pagtanggap.

 4. Magbayad ng tuition at degree fees.

 5. Kumpletuhin ang Auxiliary Manual Assignments sa Bersyon 7.1.b.

 

Paano kinukumpleto ng mag-aaral ng T-Net Training Center ang proseso ng admission para sa Teleo University?

 1. Sa 2022, maglalabas ang T-Net ng bagong tnetcenter.com center management software na magbibigay-daan sa isang estudyante ng T-Net Training Center na kumpletuhin ang aplikasyon ng Teleo University online at i-upload ang mga kinakailangang transcript. Hanggang sa mailabas ang bagong software, kakailanganin ng mga mag-aaral na kumpletuhin ang mga naka-print na aplikasyon at isumite ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga facilitator ng Training Center upang ipasa ang mga ito sa direktor ng kanilang bansa.  

 2. Ang mga mag-aaral at tagapagsanay (facilitator) ng T-Net Training Center ay dapat mag-download ng PDF na kopya ng kanilang gabay sa programa mula sa seksyong "My Teleo" ng website ng unibersidad:www.teleouniversity.org/studentguides. Ang gabay ay naglalaman ng isang application form, mga kinakailangang reference form, mga tagubilin sa admission, at mga pangkalahatang-ideya ng programa.

 

Paano nakumpleto ng isang mag-aaral ng T-Net Training Center ang mga kinakailangang takdang-aralin para sa isang degree?

 1. Sa 2022, ang Teleo University ay kumukumpleto ng isang taon na pag-aaral sa sarili at tumatanggap ng panghuling pagsusuri para sa akreditasyon. Ang kasalukuyang auxilary Manuals na mga takdang-aralin para sa 1) ang Christian Ministry Programs, 2) Pastoral Ministry Programs (Tier 1), at Church Growth Programs (Tier 2) ay nakakatugon sa mga accredited degree na kinakailangan. Ang mga mag-aaral na magtatapos sa 2022 at higit pa ay dapat na ngayong kumpletuhin ang mga takdang-aralin sa Auxiliary Manual na tumutugma sa mga iminungkahing akreditadong programa.

 2. Ang bagong tnetcenter.com centers management, kapag inilabas, ay magbibigay-daan sa mga facilitator ng Training Center na direktang ipasok ang Auxilary Manual grading sa system.

 3. May mga bagong kinakailangan ang T-Net Tier 1 Auxiliary Manual Bersyon 7.1.b, at dapat kumpletuhin ng mga mag-aaral na gumagamit ng mga mas lumang bersyon ng Tier 1 ang mga bagong takdang-aralin na ito.

 

Ano ang Dapat Gawin ng mga Mag-aaral na hindi gumamit ng Auxiliary Manual Bersyon 7.1.b?

 1. Isumite ang lahat ng sampung Ulat ng Kurso ng Mag-aaral na may mga marka gamit ang iyong nakaraang bersyon ng Auxiliary Manual (6.0, 7.0, o 7.1)

 2. Kumpletuhin ang mga karagdagang takdang-aralin na nakapaloob saBersyon 6 o 7.0 hanggang Ver 7.1.b Mga Kinakailangang Takdang-aralindagdagan at isumite ang mga marka gamit ang panghuling Ulat ng Kurso ng Mag-aaral na ibinigay sa suplemento. I-download ito at iba pang mapagkukunan sawww.teleouniversity.org/studentguides.

 

Kailan babayaran ng mag-aaral ng T-Net Training Center ang kinakailangang tuition at degree fees?

 1. Ang isang estudyante ng T-Net Training Center ay dapat magbayad ng matrikula sa kurso bago dumalo o tumanggap ng mga materyales sa kurso. Ang mga materyales sa kurso ay ibinibigay nang walang bayad sa mga mag-aaral ng T-Net na nagbabayad ng kanilang matrikula.

 2. Ang lahat ng mga mag-aaral sa bachelor's, master's, at doctoral degree ay dapat magbayad ng $150 sa mga bayad sa degree. Kabilang sa mga hindi maibabalik na bayad na ito ang bayad sa aplikasyon na binayaran sa Kurso 1, isang bayad sa pangangasiwa na binayaran sa Kurso 4-6, at isang bayad sa pagtatapos na isinumite sa Teleo University sa mga Kurso 7-9. Pinipili ng ilang estudyante na bayaran ang buong $150 kapag nag-apply sila, ngunit karamihan ay nagbabayad ng isang $50 na bayad bawat taon sa loob ng tatlong taon.

 3. Upang matiyak na ang mga parangal sa Teleo University ay naa-access sa pananalapi ng lahat, ang mga mag-aaral ng Certificate at Diploma ay nagbabayad ng matrikula ngunit hindi nagbabayad ng mga bayad sa degree sa Teleo University.

bottom of page