top of page
Fiditi.Grad.jpg

Mga pagpasok

Patakaran sa Nondiscrimiation

Ang mga mag-aaral na natanggap sa Teleo University ay pinili batay sa espirituwalidad, kasigasigan sa ministeryo, kakayahan sa akademiko at ang kanilang kasalukuyang tungkulin bilang pastor, Obispo, nagtatanim ng simbahan o asawa. Ang Teleo University ay isang institusyong pang-edukasyon para sa mga nasa vocational o bi-vocational pastoral ministry na.  Bago gumawa ng mga hakbang para mag-apply ng maingat na suriin angPangkalahatang Mga Kinakailangan sa Pagpasokwebpage, angKatalogo ng Teleo Universityat ang sumusunod na Paunawa ng Walang Diskriminasyon.

 

Paunawa ng Patakaran sa Walang Diskriminasyon

Ang Teleo University, sa mga patakaran nito sa pagtatrabaho, pang-edukasyon, at pagtanggap, ay hindi nagtatangi ayon sa lahi, kulay, kasarian, nasyonalidad, edad, kapansanan, o pinagmulang etniko.

bottom of page